ค้นหา โรงงาน แผ่นพื้นสำเร็จรูป ค้นพบ 55 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน แผ่นพื้นสำเร็จรูป 55 โรงงาน

21 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป คานสะพาน

ที่อยู่ 1/2 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Tagged as:คานสะพานทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นเสาเข็มแผ่นพื้นสำเร็จรูปคูขวางลาดหลุมแก้ว

22 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป ผนังสำเร็จรูป หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เป็นต้น

ที่อยู่ บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

Tagged as:ของอาคารผนังสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรือส่วนประกอบต่างเช่นเป็นต้นแผ่นพื้นสำเร็จรูปบางแม่นางบางใหญ่

23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหวัฒน์คอนกรีต ทำคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด และคอน กรีตบล็อค(คาน,เสาเข็ม,แผ่นพื้นสำเร็จรูป,ท่อระบายน้ำ,เสาไฟฟ้า,บล๊อกคอนเวิร์ส)

ที่อยู่ 161/1 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

Tagged as:กรีตบล็อคทำคอนกรีตผสมเสร็จท่อระบายน้ำบล๊อกคอนเวิร์สเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปและคอนและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิดพลายชุมพลเมืองพิษณุโลก

24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อ ซีเมนต์บล็อค แผ่นพื้นสำเร็จรูป ฯลฯ

ที่อยู่ 98 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

Tagged as:คอนกรีตผสมเสร็จซีเมนต์บล็อคทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นแผ่นพื้นสำเร็จรูปอ่างทองเมืองกำแพงเพชร

25 บริษัท ดีสตาร์ คอนกรีต โพรดัคท์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป อิฐบล๊อก เป็นต้น

ที่อยู่ 99/9 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล๊อกเช่นเป็นต้นแผ่นพื้นสำเร็จรูปอ่างทองบรรพตพิสัย

26 บริษัท แม่ปิงคอนกรีต จำกัด ทำเสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่ 74 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

Tagged as:ทำเสาเข็มผลิตภัณฑ์คอนกรีตแผ่นพื้นสำเร็จรูปบ้านแก่งเมืองนครสวรรค์

27 บริษัท น่านปุ้ม 3 คอนกรีตอัดแรง จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูป อิฐบล๊อก เสาเข็ม และคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่ 182,183 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตท่อคอนกรีตอัดแรงอิฐบล๊อกเช่นเสาเข็มแผ่นพื้นสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จดู่ใต้เมืองน่าน

28 บริษัท ธนาวัฒน์คอนกรีต จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อ คอนกรีตบล๊อค วงส้วม ฯลฯ

ที่อยู่ 156 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่

Tagged as:คอนกรีตบล๊อคทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตวงส้วมเช่นแผ่นพื้นสำเร็จรูปร่องกาศสูงเม่น

29 บริษัท เจ.เจ.พี.คอนกรีต จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อคอนกรีตอัดแรง เสาเขม เสาไฟฟ้า บล๊อคคอนกรีต

ที่อยู่ 149 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

Tagged as:ท่อคอนกรีตอัดแรงบล๊อคคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเสาเขมเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์

30 บริษัท ทรัพย์อุดมคอนกรีต จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นท่อคอนกรีตอัดแรง, แผ่นพื้นสำเร็จรูป ฯลฯ

ที่อยู่ 228 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นท่อคอนกรีตอัดแรง,แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนองกอมเกาะเมืองหนองคาย

31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาคอนกรีต ท่อคอนกรีต

ที่อยู่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

Tagged as:ท่อคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นเสาคอนกรีตแผ่นพื้นสำเร็จรูปลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัย

32 บริษัท อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ทำคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ

ที่อยู่ 143 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Tagged as:ทำคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆนิเวศน์ธวัชบุรี

33 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็ม เค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา คานสำเร็จรูป แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อ และท่อคอนกรีตอัดแรง ฯลฯ

ที่อยู่ 140 มุกดาหาร-คอนตาล ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

Tagged as:คานสำเร็จรูปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นแผ่นพื้นสำเร็จรูปและท่อคอนกรีตอัดแรงศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหาร

34 บริษัท ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คำธาตุคอนกรีต จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสารั้ว เสาเข็ม ฯ

ที่อยู่ โฉนดที่ดินเลขที่ 42291 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นเสารั้วเสาเข็มแผ่นพื้นสำเร็จรูปคำป่าหลายเมืองมุกดาหาร

35 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น แอล คอนกรีต (2009) ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ท่อระบายน้ำ แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม คานคอนกรีต

ที่อยู่ 463 ศาลา เกาะคา ลำปาง

Tagged as:คานคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปท่อระบายน้ำเช่นเสาเข็มแผ่นพื้นสำเร็จรูปศาลาเกาะคา

36 บริษัท บุนยดิลก 1992 จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป

ที่อยู่ 196 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปดอนทรายปากท่อ

37 บริษัท ยงสวัสดิ์คอนกรีต จำกัด ทำคอนกรีตผสมเสร็จ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม เป็นต้น

ที่อยู่ 148/9 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี

Tagged as:ทำคอนกรีตผสมเสร็จทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นเป็นต้นเสาเข็มแผ่นพื้นสำเร็จรูปวังขนายท่าม่วง

38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาไฟฟ้า , เสาเข็ม

ที่อยู่ บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

Tagged as:คอนกรีตผสมเสร็จเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปบางงามศรีประจันต์

39 พร้อมมิตรคอนกรีต ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จรูป

ที่อยู่ 105/1 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่นเสาเข็มคอนกรีตแผ่นพื้นสำเร็จรูปพระประโทนเมืองนครปฐม

40 บริษัท ทัพหลวงคอนกรีต จำกัด ผลิตเสาคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีต , แผ่นพื้นสำเร็จรูป

ที่อยู่ หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม

Tagged as:ผลิตเสาคอนกรีตเสาเข็มคอนกรีตแผ่นพื้นสำเร็จรูปหนองงูเหลือมเมืองนครปฐม