ค้นหา โรงงาน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร ค้นพบ 29 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร 29 โรงงาน

1 บริษัท รอยัล เฮ้าส์โฮล โปรดักส์ จำกัด ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร , เครื่องใช้จากไม้

ที่อยู่ 250/1 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี

Tagged as:ทำเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องใช้จากไม้หนองอิรุณบ้านบึง

2 นางรุจิรา ไวศยดำรง การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง เครื่องเรือน, เครื่องตบแต่งภายในอาคาร

ที่อยู่ 100 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Tagged as:การทำวงกบขอบประตูขอบหน้าต่างเครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องเรือนกบินทร์กบินทร์บุรี

3 ศิริรัตนเรือนไทย เครื่องเรือน , เครื่องตบแต่งภายในอาคาร , ไม้ เช่น ซุ้มศาลาล้อเกวียน

ที่อยู่ 54 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ

Tagged as:ซุ้มศาลาล้อเกวียนเครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องเรือนเช่นโป่งนกเทพสถิต

4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยอลูมินั่มอัลลอย ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากแก้ว , โลหะ , ทำส่วนประกอบ สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจาำกโลหะ

ที่อยู่ 214 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

Tagged as:จากแก้วทำส่วนประกอบทำเครื่องเรือนสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจาำกโลหะเครื่องตบแต่งภายในอาคารโลหะบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น

5 บริษัท แฮปป์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ไส ซอย เซาะร่อง , ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากไม้

ที่อยู่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี

Tagged as:จากไม้ทำเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารเซาะร่องลาดสวายลำลูกกา

6 บริษัท เดลา โรเบียร (ประเทศไทย) จำกัด ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร เช่น ชุดโซฟา ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้

ที่อยู่ 8/10 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี

Tagged as:ชุดโซฟาทำเครื่องเรือนเก้าอี้เครื่องตบแต่งภายในอาคารเช่นเตียงโต๊ะลาดสวายลำลูกกา

7 บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด แปรรูปไม้ การเลื่อยไม้ ซอย เซาะร่อง ทำวงกบประตูหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ เครื่องตบแต่งภายในอาคาร

ที่อยู่ 96/166 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี

Tagged as:การเลื่อยไม้ทำวงกบประตูหน้าต่างบานประตูบานหน้าต่างส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้เครื่องตบแต่งภายในอาคารเซาะร่องแปรรูปไม้คลองสองคลองหลวง

8 บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด แปรรูปไม้ การเลื่อยไม้ ซอย เซาะร่อง ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ เครื่องตบแต่งภายในอาคาร

ที่อยู่ 96/165 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี

Tagged as:การเลื่อยไม้ทำวงกบประตูบานประตูบานหน้าต่างส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้หน้าต่างเครื่องตบแต่งภายในอาคารเซาะร่องแปรรูปไม้คลองสองคลองหลวง

9 บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด เครื่องเรือน, เครื่องตบแต่งภายในอาคาร

ที่อยู่ 412 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Tagged as:เครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องเรือนบางเสาธงบางเสาธง

10 เพชรพิจิตรธัญญะ ทำเครื่องเรือน,เครื่องตบแต่งภายในอาคาร

ที่อยู่ 161 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

Tagged as:ทำเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารท่าบัวโพทะเล

11 โรงงานเมตตาปราณี ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งภายในอาคาร ส่วนประกอบอาคารจากไม้

ที่อยู่ ป่าสัก วังชิ้น แพร่

Tagged as:ทำเฟอร์นิเจอร์ส่วนประกอบอาคารจากไม้เครื่องตบแต่งภายในอาคารป่าสักวังชิ้น

12 นายประเชิญ แก้วโก ทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร ฯลฯ

ที่อยู่ - แงง ปัว น่าน

Tagged as:ทำภาชนะบรรจุเครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องมือเครื่องเรือนเครื่องใช้แงงปัว

13 ผาสุกรุ่งเรือง ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร

ที่อยู่ 2/4 เวียงทอง สูงเม่น แพร่

Tagged as:ทำเครื่องเรือนส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเครื่องตบแต่งภายในอาคารเวียงทองสูงเม่น

14 นายประยูร ได้ดี ทำส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร เครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากไม้

ที่อยู่ ร่องกาศ สูงเม่น แพร่

Tagged as:จากไม้ทำส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องเรือนเครื่องใช้ร่องกาศสูงเม่น

15 นายทวีศักดิ์ กรรณิกา ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากไม้

ที่อยู่ 175 พระหลวง สูงเม่น แพร่

Tagged as:จากไม้ทำเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารพระหลวงสูงเม่น

16 เถาทอง ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้

ที่อยู่ น้ำชำ สูงเม่น แพร่

Tagged as:จากไม้ทำเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารและเฟอร์นิเจอร์น้ำชำสูงเม่น

17 จ.ส.อ.วิฑูรย์ เพรียวพานิชย์ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม เช่น เครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากไม้

ที่อยู่ 71/3 น้ำชำ สูงเม่น แพร่

Tagged as:จากไม้เครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องเรือนเช่นแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมน้ำชำสูงเม่น

18 อรวิภา เครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากไม้

ที่อยู่ 122 น้ำชำ สูงเม่น แพร่

Tagged as:จากไม้เครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องเรือนน้ำชำสูงเม่น

19 กำทองเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้

ที่อยู่ 118/3 น้ำชำ สูงเม่น แพร่

Tagged as:จากไม้ทำเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารและเฟอร์นิเจอร์น้ำชำสูงเม่น

20 กาญจนา เครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร จากไม้

ที่อยู่ 121/1 น้ำชำ สูงเม่น แพร่

Tagged as:จากไม้เครื่องตบแต่งภายในอาคารเครื่องเรือนน้ำชำสูงเม่น