ค้นหา โรงงาน สีข้าวชนิดมาตรฐาน ค้นพบ 7 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน สีข้าวชนิดมาตรฐาน 7 โรงงาน

1 โรงสีทุ่งเจริญ สีข้าวชนิดมาตรฐาน

ที่อยู่ 151 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา

Tagged as:สีข้าวชนิดมาตรฐานบ้านมางเชียงม่วน

2 โรงสีเทพอำนวย สีข้าวชนิดมาตรฐาน

ที่อยู่ 256 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา

Tagged as:สีข้าวชนิดมาตรฐานคือเวียงดอกคำใต้

3 โรงสีสุวณี สีข้าวชนิดมาตรฐาน

ที่อยู่ บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา

Tagged as:สีข้าวชนิดมาตรฐานบ้านปินดอกคำใต้

4 โรงสีจำป่าหวายรุ่งเรืองกิจ สีข้าวชนิดมาตรฐาน

ที่อยู่ 43 จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา

Tagged as:สีข้าวชนิดมาตรฐานจำป่าหวายเมืองพะเยา

5 โรงสีพรชัยเจริญ สีข้าวชนิดมาตรฐาน

ที่อยู่ 180/1 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา

Tagged as:สีข้าวชนิดมาตรฐานน้ำแวนเชียงคำ

6 โรงสีเพียร สีข้าวชนิดมาตรฐาน

ที่อยู่ 147 เชียงบาน เชียงคำ พะเยา

Tagged as:สีข้าวชนิดมาตรฐานเชียงบานเชียงคำ

7 โรงสีสม ศรีแก้ว สีข้าวชนิดมาตรฐาน

ที่อยู่ 210 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา

Tagged as:สีข้าวชนิดมาตรฐานน้ำแวนเชียงคำ