ค้นหา โรงงาน สกัดน้ำมันปาล์ม ค้นพบ 45 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน สกัดน้ำมันปาล์ม 45 โรงงาน

1 บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 157 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มเขาซกหนองใหญ่

2 บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 97 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มห้างสูงหนองใหญ่

3 บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิตไขมันพืช มาการีน กลั่นน้ำมันพืช, แบ่งบรรจุน้ำมันพืช ไขมันพืช มาการีน

ที่อยู่ 36/1 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:กลั่นน้ำมันพืชผลิตไขมันพืชมาการีนสกัดน้ำมันปาล์มแบ่งบรรจุน้ำมันพืชไขมันพืชสำโรงใต้พระประแดง

4 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำมันพืชสินเจริญ จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกิจการอุตสาหกรรม, ทำเนยเทียม

ที่อยู่ 117 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ

Tagged as:ทำเนยเทียมสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกิจการอุตสาหกรรมบางจากพระประแดง

5 หัสดินทร์ ปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 199/1 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มบ้านไร่บ้านไร่

6 บริษัท นครน้ำมันปาล์ม จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 88/1 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มแม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่

7 โรงงานเกษตรลุ่มน้ำปาล์มออยล์ สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 193 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มช้างซ้ายพระพรหม

8 บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยล์ จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 31 เขาพนม เขาพนม กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มเขาพนมเขาพนม

9 บริษัท ตรังแสงตะวัน จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 80/2 เขาพนม เขาพนม กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มเขาพนมเขาพนม

10 บริษัท กระบี่น้ำมันพืช จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 249/1 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มอ่าวลึกเหนืออ่าวลึก

11 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 98 ห้วยยูง เมืองกระบี่ กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มห้วยยูงเมืองกระบี่

12 บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 231 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มปลายพระยาปลายพระยา

13 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม , ผลิตไบโอดีเซล

ที่อยู่ 39 คลองยา อ่าวลึก กระบี่

Tagged as:ผลิตไบโอดีเซลสกัดน้ำมันปาล์มคลองยาอ่าวลึก

14 บริษัท เอเซี่ยนน้ำมันปาล์ม จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 99 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มอ่าวลึกใต้อ่าวลึก

15 บริษัท นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 168 พรุเตียว เขาพนม กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มพรุเตียวเขาพนม

17 บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 142 ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มทุ่งไทรทองลำทับ

18 บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 169 ลำทับ ลำทับ กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มลำทับลำทับ

19 บริษัท อันดามันน้ำมันปาล์ม จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่ 39 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่

Tagged as:สกัดน้ำมันปาล์มอ่าวลึกใต้อ่าวลึก

20 บริษัท สวนปาล์มสหมิตร จำกัด สกัดน้ำมันปาล์ม ขนาด 12 ตันต่อชั่วโมง

ที่อยู่ 67/5 นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่

Tagged as:ขนาดตันต่อชั่วโมงสกัดน้ำมันปาล์มนาเหนืออ่าวลึก