ค้นหา โรงงาน น่าน ค้นพบ 421 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน น่าน 421 โรงงาน

101 ตั้งบ้วนฮั้ว ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว

ที่อยู่ 97 หมู่ที่ 11 เขาน้อย ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวดู่ใต้เมืองน่านน่าน

102 จุมพลห้องเย็น ห้องเย็น

ที่อยู่ 108 หมู่ที่ 6 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:ห้องเย็นดู่ใต้เมืองน่านน่าน

103 ดรุณเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กะเทะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 กองควาย เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:กะเทะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์กองควายเมืองน่านน่าน

104 นายถา สุดสม สีข้าว

ที่อยู่ สวด บ้านหลวง น่าน 55190

Tagged as:สีข้าวสวดบ้านหลวงน่าน

105 นายนพดล นันฝั้น สีข้าว

ที่อยู่ นาน้อย นาน้อย น่าน 55150

Tagged as:สีข้าวนาน้อยนาน้อยน่าน

106 สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด อบเมล็ดพืช

ที่อยู่ 105 หมู่ที่ 6 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 55150

Tagged as:อบเมล็ดพืชศรีษะเกษนาน้อยน่าน

107 นายห่วง ปานต๊ะระษี เคาะ-พ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 7 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 55150

Tagged as:เคาะ-พ่นสีรถยนต์ศรีษะเกษนาน้อยน่าน

108 ลานทองการเกษตร อบลดความชื้นเมล็ดพืช

ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 2 เจ้าฟ้า สถาน นาน้อย น่าน 55150

Tagged as:อบลดความชื้นเมล็ดพืชสถานนาน้อยน่าน

109 โรงงานผลิต ยาแผนไทย รชต ผลิตยาแผนโบราณ

ที่อยู่ 233 หมู่ที่ 3 น่าน-ทุ่งช้าง ปัว ปัว น่าน 55120

Tagged as:ผลิตยาแผนโบราณปัวปัวน่าน

110 เกษฎาโลหะกิจ ทำประตูหน้าต่างเหล็ก

ที่อยู่ 28/1 เปรมประชาราษฎร์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:ทำประตูหน้าต่างเหล็กในเวียงเมืองน่านน่าน

111 น่านอีเลคทริค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯลฯ

ที่อยู่ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯลฯเช่นในเวียงเมืองน่านน่าน

112 โรงงานผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงเต็งไตรรัตน์ ผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง, ผลิตเสาคอนกรีตและคอนกรีตบล๊อก

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:ผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง,ผลิตเสาคอนกรีตและคอนกรีตบล๊อกผาสิงห์เมืองน่านน่าน

113 บริษัท ทรัพย์แสงดาว จำกัด ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรง แผ่นพืนคอนกรีต เสาเข็า เสาไฟฟ้า ทำเสารั้วและทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่อยู่ 256 หมู่ที่ 3 ยันตรกิจโกศล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทำเสารั้วและทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเช่นเสาเข็าเสาไฟฟ้าแผ่นพืนคอนกรีตดู่ใต้เมืองน่านน่าน

114 นายจิตร ชุ่มเย็น สีข้าว

ที่อยู่ กองควาย เมืองน่าน น่าน 55000

Tagged as:สีข้าวกองควายเมืองน่านน่าน

115 นายไทยรัตน์ เขียวตื้ออินทร์ ทำเฟรมกระดาษสา และสิ่งประดิษฐ์จากไม้

ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 2 หมอเมือง แม่จริม น่าน 55170

Tagged as:ทำเฟรมกระดาษสาและสิ่งประดิษฐ์จากไม้หมอเมืองแม่จริมน่าน

116 อุตสาหกรรมแปรรูปไม้(รวมญาติ) แปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำวงกบ บานประตู - หน้าต่าง ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องเรือนฯ

ที่อยู่ 95 หมู่ที่ 4 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 55150

Tagged as:ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องเรือนฯทำวงกบบานประตูหน้าต่างแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมศรีษะเกษนาน้อยน่าน

117 สถานีบ่มใบยาสูบบ้านเหล่า บ่มใบยาสูบ

ที่อยู่ 130 หมู่ที่ 8 - ปัว ปัว น่าน 55120

Tagged as:บ่มใบยาสูบปัวปัวน่าน

118 สถานีบ่มใบยาสบบัว บ่มใบยาสูบ

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 น่าน-ปัว-ทุ่งช้าง แงง ปัว น่าน 55120

Tagged as:บ่มใบยาสูบแงงปัวน่าน

119 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดือนเพ็ญ ดูดกรวดทราย

ที่อยู่ - หมู่ที่ 5 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110

Tagged as:ดูดกรวดทรายน้ำปั้วเวียงสาน่าน

120 นายณรงค์ โฮ้งจิก ทำผลิตภัณฑ์จากดลหะ เช่น มีด

ที่อยู่ น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110

Tagged as:ทำผลิตภัณฑ์จากดลหะเช่นน้ำปั้วเวียงสาน่าน