ค้นหา โรงงาน การฆ่าสัตว์ ค้นพบ 357 โรงงาน @ Thaidbs.com

ค้นหา โรงงาน การฆ่าสัตว์ 357 โรงงาน

301 นางดาราณี เชื่อมวราศาสตร์ ฆ่าสุกร(ไม่เกินวันละ 300 ตัว)

ที่อยู่ 117/20 หมู่ที่ 8 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ฆ่าสุกร(ไม่เกินวันละตัว)บ่อพลับเมืองนครปฐมการฆ่าสัตว์

302 นายวัชระ ศศิสุริยาภูมิ ฆ่าสัตวปีก เช่น ไก่

ที่อยู่ 21 หมู่ที่ 4 - ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ฆ่าสัตวปีกเช่นทัพหลวงเมืองนครปฐมการฆ่าสัตว์

303 บริษัท พี.เอส. คิว.ฟาร์ม จำกัด ฆ่าสัตว์ปีก

ที่อยู่ 59/1 หมู่ที่ 6 มาลัยแมน ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Tagged as:ฆ่าสัตว์ปีกทัพหลวงเมืองนครปฐมการฆ่าสัตว์

304 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกำแพงแสน ฆ่าสัตว์ เช่น สุกร โค

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73140

Tagged as:ฆ่าสัตว์สุกรเช่นกำแพงแสนกำแพงแสนการฆ่าสัตว์

305 นายบุญมา ฉิมกล่อม ฆ่าโค (วันละไม่เกิน 5 ตัว)

ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 7 หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม 73140

Tagged as:(วันละไม่เกินฆ่าโคตัว)หนองกระทุ่มกำแพงแสนการฆ่าสัตว์

306 บริษัท ชินเจริญ (2004) จำกัด ฆ่าสุกร 500 ตัว/วัน

ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 6 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

Tagged as:ฆ่าสุกรตัว/วันสามง่ามดอนตูมการฆ่าสัตว์

307 บริษัท สมพรเฟรชพอร์ค จำกัด ชำแหละสุกร ไม่เกินวันละ 300 ตัว

ที่อยู่ 76/2 หมู่ที่ 3 ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 73150

Tagged as:ชำแหละสุกรไม่เกินวันละลำเหยดอนตูมการฆ่าสัตว์

308 เทศบาลตำบลบางหลวง ฆ่าสุกร

ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 10 บางหลวง-ท่าเสา บางหลวง บางเลน นครปฐม 73190

Tagged as:ฆ่าสุกรบางหลวงบางเลนการฆ่าสัตว์

309 โรงฆ่าสัตว์พรวัฒนา ฆ่าสุกร , ชำแหละเนื้อสุกร

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 5 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110

Tagged as:ฆ่าสุกรชำแหละเนื้อสุกรสามพรานสามพรานการฆ่าสัตว์

310 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ฆ่าสัตว์ , ชำแหละสัตว์ปีก

ที่อยู่ 87 หมู่ที่ 9 พุทธมณฑลสายที่ 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210

Tagged as:ฆ่าสัตว์ชำแหละสัตว์ปีกไร่ขิงสามพรานการฆ่าสัตว์

311 โรงฆ่าสัตว์พรวัฒนา ฆ่าสุกร ล้าง-ชำแหละ , ต้มเนื้อสุกร

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 5 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110

Tagged as:ฆ่าสุกรต้มเนื้อสุกรล้าง-ชำแหละสามพรานสามพรานการฆ่าสัตว์

312 น.ส.ศรีสุดา ธีรานุวัฒน์ การฆ่าสัตว์ (ฆ่าสุกร)

ที่อยู่ 28/2 หมู่ที่ 6 เปโตร เพชรเกษม สามพราน สามพราน นครปฐม 73110

Tagged as:(ฆ่าสุกร)การฆ่าสัตว์สามพรานสามพรานการฆ่าสัตว์

313 บริษัท สามพราน ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด ฆ่าสุกร (วันละ 400 ตัว)

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 เปโตร 3 เพชรเกษม ยายชา สามพราน นครปฐม 73110

Tagged as:(วันละฆ่าสุกรตัว)ยายชาสามพรานการฆ่าสัตว์

314 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ฆ่าไก่ , ชำแหละเนื้อไก่แช่เย็น ทำลูกชิ้นหมู ไส้กรอก

ที่อยู่ 4/2 หมู่ที่ 7 พุทธมณฑลสาย 5 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tagged as:ฆ่าไก่ชำแหละเนื้อไก่แช่เย็นทำลูกชิ้นหมูไส้กรอกอ้อมน้อยกระทุ่มแบนการฆ่าสัตว์

315 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเพชรบุรี ฆ่าสัตว์ สุกร , โค

ที่อยู่ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

Tagged as:ฆ่าสัตว์สุกรท่าราบเมืองเพชรบุรีการฆ่าสัตว์

316 อำนาจฟาร์ม ฆ่า , ชำแหละไก่

ที่อยู่ 49/1 หมู่ที่ 1 เขาลูกช้าง-ห้วยโสก กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

Tagged as:ชำแหละไก่กลัดหลวงท่ายางการฆ่าสัตว์

317 เอส.พี.ฟู้ดส์ ฆ่า , ชำแหละสุกร

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 เขื่อนเพชร-เขาลูกช้าง ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

Tagged as:ชำแหละสุกรท่าไม้รวกท่ายางการฆ่าสัตว์

318 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามร้อยยอด ฟู้ดส์ ฆ่า , ชำแหละไก่

ที่อยู่ 112/2 หมู่ที่ 6 - สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

Tagged as:ชำแหละไก่สามกระทายกุยบุรีการฆ่าสัตว์

319 บูรพาฟาร์ม ฆ่าสุกร

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180

Tagged as:ฆ่าสุกรไร่ใหม่สามร้อยยอดการฆ่าสัตว์

320 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฆ่าสัตว์ (โค-กระบือ-สุกร)

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 - นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

Tagged as:(โค-กระบือ-สุกร)ฆ่าสัตว์นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชการฆ่าสัตว์